Últim sopar
Lluc 22,7-13; Joan 13,21-35; Mateu 26,26-30