Els amics de Jesús: Joan (Passió)

Aquesta és la segona sèrie que dediquem a Joan. Les pregàries ens mostren com Joan va viure la Passió del Senyor.

Us recomano que mentre pregueu amb aquesta sèrie, torneu a llegir els textos de la sèrie de Pere. Molts d'ells coincideixen, però veureu que la forma com Pere i Joan van viure la passió, mort i ressurrecció de Jesús va ser molt diferent.

Joan va ser el millor amic de Jesús, era “el deixeble qui Jesús estimava”. Jesús se l'estimava tant que fins li va confiar des de la creu que tingués cura de la seva mare, i Joan va acollir Maria a casa seva.

Molts anys més tard Joan va escriure l'evangeli que porta el seu nom, per això la majoria dels versos de la Bíblia que hem fet servir en aquesta sèrie són del seu evangeli. Joan va veure tot el que va passar i per això ho va poder escriure, però també va ser capaç de entendre, fins i tot abans de veure-ho, que Jesús havia ressuscitat.

“Feliços els qui creuran sense haver vist”, aquests som nosaltres. Donem gràcies a Déu pel testimoniatge de Joan, perquè ell va escriure perquè “creguéssim que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tinguéssim vida en el seu nom.”

 1. Jesús envià Pere i Joan tot dient-los:
  – Aneu a fer els preparatius perquè puguem menjar el sopar pasqual.
  Lluc 22,8
  Estàs fent tu els preparatius per arribar al dia de Pasqua?
 2. Un dels deixebles, el qui Jesús estimava, era a taula al costat d’ell.
  Joan 13,23
  Ets tu, com Joan, un dels seus deixebles?
  Ets tu al seu costat?
 3. Simó Pere li fa senyes perquè li pregunti de qui parla.
  Ell es reclina sobre el pit de Jesús i li diu: “Senyor, qui és?”
  Joan 13,24-25
  Et reclines tu, en la pregària, sobre el pit de Jesús?
 4. Va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, i començà a sentir esglai i angoixa, i els digué:
  – Sento a l’ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu.
  Marc 14,33-34
  En quin moment d'alegria, Pere, Jaume i Joan també havien acompanyat Jesús?
 5. Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven. Ells no sabien què dir-li.
  Marc 14,40
  Hauries sabut tu què dir-li?
 6. Simó Pere i un altre deixeble seguien Jesús. Aquell deixeble, que era conegut del gran sacerdot, va entrar amb Jesús al pati del palau del gran sacerdot.
  Joan 18,15
  Era perillós per a Pere i Joan d'entrar al pati del gran sacerdot?
 7. Quan Jesús veié la seva mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:
  – Dona, aquí tens el teu fill.
  Joan 19,26
  Per què va voler Jesús que fos Joan qui acollís la seva mare?
 8. Després digué al deixeble:
  – Aquí tens la teva mare.
  I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.
  Joan 19,27
  Jesús es preocupà de la seva mare fins al final.
  Et preocupes tu de la teva mare sempre?
 9. Quan arribaren a Jesús, es van adonar que ja era mort… El qui ho veié en dóna testimoni, i el seu testimoni és digne de fe. Ell mateix sap que diu la veritat, perquè també vosaltres cregueu.
  Joan 19,33.35
  Qui és aquest testimoni que veié la mort de Jesús i ho va escriure?
 10. Maria Magdalena se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava, i els diu:
  – S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.
  Joan 20,2
  Pensava en aquell moment Joan que Jesús havia ressuscitat?
 11. Pere i l’altre deixeble van sortir cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre.
  Joan 20,3-4
  Aquest és l'únic moment de les històries del Nou Testament en que algú corre.
  Per què?
 12. Llavors va entrar també l’altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué.
  Joan 20,8
  Va creure aleshores Joan que Jesús havia ressuscitat?
 13. Tiraren, doncs, la xarxa i no podien estirar-la de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
  – És el Senyor.
  Joan 21,6-7
  Qui va reconèixer Jesús ressuscitat?
 14. Pere, en veure el deixeble que Jesús estimava, diu a Jesús: “Senyor, i d’aquest, què en serà?”
  Jesús li respon: “Si vull que es quedi fins que jo vingui, què hi tens a dir? Tu segueix-me.”
  Joan 21,21-22
  De la resposta que fa Jesús a la curiositat de Pere sobre Joan, ¿què serveix també per a tu?
 15. Aquest és el deixeble que dóna testimoni d’aquestes coses i les ha escrites. I sabem que el seu testimoni és digne de fe.
  Joan 21,24
  Per què et sembla que Déu va inspirar Joan perquè escrivís un dels evangelis?